State Level Schemes
Home About Us Schemes Photo Gallery Downloads News & Updates Contact Us

 

 

¹Ûçà ±ÀQÛ
¸ÁAvÀé£À
UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÁÌV DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ
bullet ªÀÄ»¼Á PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
bullet ªÀÈwÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ
bullet «zsÀªÁ ªÉÃvÀ£À
bullet PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ»¼Á C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É
bullet ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ GzÉÆåÃUÀzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 30gÀµÀÄØ «ÄøÀ¯Áw
bullet ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÁV «±ÉõÀ WÀlPÀ
bullet QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä ¥Àæ±À¹Û
bullet ¸ÁªÀiÁfPÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
bullet ¨sÁUÀå ®Qëöä
bullet ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¢ ZÉ£ÀߪÀÄä ¥Àæ±À¹Û
bullet ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÉ AiÉÆÃd£É
bullet ¸ÀAPÀ
µÀÖ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁ¸ÀPÉÌ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ
bullet CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀÄjUÉ ªÀÄgÀt ¥ÀjºÁgÀ ºÁUÀÆ wêÀævÀgÀ
PÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ
bullet ±ËAiÀÄð ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ
bullet ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ gÁdå ¥Àæ±À¹Û