About us
Home About Us Schemes Photo Gallery Downloads News & Updates Contact Us

 

 

 

    sgv Azs ĻAig v P̼ gPuU P vUzPƼ PgP z rgvz. Azsz MzVgĪ CPUAv gd Pg ĻAig v P̼ gPuU g Uwg PU PUArgvz.  

      ESAi z  jPu v Cĥ ê ESAiAz 1956 g ܦvUAqs id Pt ESAir PAiwv. DU ESAi ifP U CĵףUƽ U zsgu AUU êU MzV Z Uģ qwv. ĻAig v P̼ AVt CȢU Z Mv U Uģ qĪ GzñAz CAvg gAi Ļ 1975 g vP ĻAig v P̼ CȢ  zAiĪ fv. ĻAig v P̼ õV idz ã UUg DgU v AvȦ۬Az fê qɸĪz Svj rPƼz ĻAig v P̼ CȢ  zAiĪ CĵףUƽwgĪ AidU, PAiPU  R UjAiiVgvz. ESAi AidU U v PAiPU  gƦ,   ĻAig v P̼ CȢ  PvU PAi wgĪ Pg v Pgvg AU AivUU P iUz U AAid r Pjvz. ĻAig v P̼ CȢ  ESAi Pgz AidU, U v PAiPU CĵףUƽĪ AiA ê AU Gvf CjU UtAi Ai qwz.   

       ĻAig v P̼ AVt CȢ U ĻAig Pgtzv  ESAi PAPv Uģ jz. ESAi ZlĪnPU RV 3 sUU VPjVz :

 

v    ĻAig CȢ PAiPU

v    P̼ CȢ PAiPU

v    ifP UAi PAiPU

ES gZ